Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced)

Programmas  īstenošanas ilgums -150 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Programma sniedz iespēju iegūt angļu valodas gramatikas zināšanas, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt runāšanas prasmes un rakstību atbilstoši līmeņa prasībām.

Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē un veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisko lietošanu.

 

Programmas  saturs

Firma, kompānija un tas struktūra

Personāla izvēle. Biroja  menedžments

Pirkšana un pārdošana

Mārketings. Mārketinga plāns: audits un mērķi, stratēģija un taktika

Tirgus izpēte. Digitālais mārketings

Starptautiskie kontakti. Jauna produkta izstrādāšana

Piegāde un piegādātāji. Kompānijas darbības izvērtējums

Nauda. Biznesa uzsākšana

Tirgus investīcijas. Lietišķā sarakste

 

Ieguvumi  un rezultāti

Zinās ekonomikā un uzņēmējdarbībā visbiežāk izmantojamos terminus studiju un turpmākā darba mērķiem, atpazīs un reproducēs apgūto leksiku profesionālā vidē, komunicējot ar klientiem, darījumu partneriem, atšķirs lietišķo/darījumu valodas stilu, atradīs sev vajadzīgo rakstisko un mutisko informāciju

 

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi