Pasniedzēji

Pasniedzēji

Valsts valodas  pasniedzēji:

Kristīne Benda           

 

Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Universitātē. Latviešu valodas un literatūras specialitātē piešķirta filologa kvalifikācija. Daugavpils Universitātes maģistra grāds, Starpkultūru attiecību speciālists.
Svetlana Polkovņikova Filoloģijas bakalaura grāds latviešu valodas apakšnozarē. Vidusskolas krievu valodas latviešu mācībvalodas skolā un latviešu valodas cittautu mācībvalodas skolā skolotāja kvalifikācija. Filoloģijas maģistra grāds un doktora grāds sastatāmas valodniecības apakšnozarē. Profesionālais maģistra grāds speciālajā pedagoģijā un skolotāja – logopēde.

Darba pieredze: Daugavpils Universitātes latviešu valodas katedras docente. Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktora vietniece mācību darba organizēšanā. Daugavpils Universitātes, Humanitārā fakultātes prodekāne

  Dīna Azere Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Institūtā. Latviešu un krievu valodas specialitātē piešķirta filologa, pasniedzēja kvalifikācija. Filoloģijas maģistra grāds un doktora grāds krievu filoloģijā.

Darba pieredze: Starptautiskā programma “Krievu valoda kā svešvaloda – studentu no Anglijas un Amerikas (ASV militārpersonas) apmācība” – (sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, SIA “LatInSoft”), krievu valodas pasniedzēja.  Latviešu valodas skolotāja

 

Rita  Stepanova Iegūta augstākā  izglītība Daugavpils Universitātē ., piešķirta  pasniedzēja  kvalifikācija .Latviešu valodas  un literatūras   skolotāja cittautu mācībvalodas skolā. Profesionālā maģistra grāds
Sandra  Stašāne Iegūta  augstākā  izglītība Daugavpils universitātē  Latviešu valodas un literatūras   specialitātē,  pieškirta filologa, pasniedzēja  kvalifikācija.. Latvijas   Universitāte  Izglītības zinātņu  maģistra  grāds   pedagoģijā.

 

Angļu valodas pasniedzēji:

Larisa Ivanova Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Institūtā. Angļu un krievu valodas specialitātē piešķirta filologa, pasniedzēja kvalifikācija. Sanktpēterburgas Pedagoģiskā universitāte, Defektoloģiskā fakultāte, surdo nodaļa .

Darba pieredze: Angļu valodas skolotāja Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrs

Ilona Oboleviča Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Angļu un krievu valodas specialitātē piešķirta pasniedzēja kvalifikācija

Darba pieredze: Angļu  – krievu tulkotāja un angļu valodas skolotāja ārzemniekiem.

 

Valentīna Cvečkovska Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Angļu valodas specialitātē piešķirta pasniedzēja kvalifikācija.

Darba pieredze: Daugavpils Centra vidusskolas angļu valodas skolotāja

Vladimirs Skorikovs- Iegūta  augstākā izgllītība Daugavpils Universitātē  Filoloģijas bakalaura grāds   valodniecības nozarē.un pasaules  kultūras vēsturē, piešķirta   angļu  valodas un pamatskolas  franču valodas   skolotāja, pasniedzēja    kvalifikācija.RSEBAA profesionālā  maģistra  grāds Uzņēmējdarbības vadībā. 

 

Vācu valodas pasniedzēji:

Valentīna Talerko Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Vācu un krievu valodas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija. Filoloģijas maģistra grāds un doktora grāds vācu valodas filoloģijā

Darba pieredze: Daugavpils Universitātes docente un katedras vadītāja. Daugavpils Universitātes lektore. 

Liana Ceceruka Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Vācu un krievu valodas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija.

Darba pieredze: Daugavpils 24. pirmizglītības iestādes vācu valodas skolotāja. Daugavpils 12. vidusskolas krievu un vācu valodas skolotāja 

 

Datorzinības/ ditālo prasmju  pasniedzēji:

Jeļena Cerpiņa Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Universitātē. Daugavpils Universitātes maģistra grāds, informātikas mācīšanas metodikas apakšnozarē. Darba pieredze: Daugavpils Pedagoģiskā Universitātē Informātikas Katedrā datorsrecialiste.
Inese     Ribicka Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Matemātikas, informātikas un fizikas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija. Maģistra grāds pedagoģijā (informātika (datorzinātņu) mācīšanas metodika). Doktora grāds vadībzinātnes nozarē.
Vita   Meldrīķe Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Matemātikas, informātikas un mājturības specialitātē piešķirta pamatskolas  skolotāja kvalifikācija. Pedagoģijas maģistra grāds Informātikas mācību metodikas apakšnozarē. Datorsistēmu un datortīklu administratora kvalifikācija

 

Mazā biznesa organizēšana:

Jelena  Feoklistova Iegsūts profesionālā maģistra  grāds Baltijas Starptautiskajā   akadēmijā uzņēmēdarbības  vadībā un administrēšanā,  uzņēmējdarbības vadītāja  kvalifikācija.

Profesionālās pilnveides un profesionālās   tālākizglītības  iestādes “ASV studija“ vadītāja

Andris  Pļaskota Iegūta augstākā profesionālā  izglītība Sociālo Tehnoloģiju augstskolā , Tiesību zinātņu bakalaura grāds un jurista kvalifikācija . Maģistra  profesionālais grāds  uzņēmējdarbības   tiesiskajā   regulēšanā.

Daugavpils Universitāte Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnēs un jurista kvalifikācija

 

Digitālā  projektu vadība:

Inese Ribicka Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Matemātikas, informātikas un fizikas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija. Maģistra grāds pedagoģijā (informātika (datorzinātņu) mācīšanas metodika). Doktora grāds vadībzinātnes nozarē. 
Ludmila Osecka Iegūta  augstākā izglītība Daugavpils Universitātē, Ekonomikas   bakalaura  grāds , Ekonomikas maģistra grāds.

Latvijas Universitāte  Grāmatvedības un audita maģistra grāds.

Darba pieredze:- PAS  Daugavpils siltumtīkli , projektu vadītāja.

 

Digitālais mārketings :

Inese Ribicka Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Matemātikas, informātikas un fizikas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija. Maģistra grāds pedagoģijā (informātika (datorzinātņu) mācīšanas metodika). Doktora grāds vadībzinātnes nozarē. 

 

Grāmatvedība iesācējiem:

Diāna Lispuha Iegūta augstākā  izglītība  Daugavpils  Universitātē . RSEBAA profesionālā maģistra   grāds  uzņēmējdarbības vadībā

Darba  pieredze: SIA Konts  grāmatvede 

 

Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana:

Vlačēslavs  Troščenkovs Iegūta augstākā  izglītība RīgasTehniskajā   Universitātē  Transporta  sistēmu inženiera kvalifikācija

Darba pieredze: A/S Latvijas Dzelzceļš -Elektrotehnisko  iekārtu MPC