Pasniedzēji

Valsts valodas pasniedzēji:

Kristīne Bende Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Universitātē. Latviešu valodas un literatūras specialitātē piešķirta filologa kvalifikācija. Daugavpils Universitātes maģistra grāds, Starpkultūru attiecību speciālists.
Svetlana Polkovņikova Filoloģijas bakalaura grāds latviešu valodas apakšnozarē. Vidusskolas krievu valodas latviešu mācībvalodas skolā un latviešu valodas cittautu mācībvalodas skolā skolotāja kvalifikācija. Filoloģijas maģistra grāds un doktora grāds sastatāmas valodniecības apakšnozarē. Profesionālais maģistra grāds speciālajā pedagoģijā un skolotāja – logopēde.
Darba pieredze: Daugavpils Universitātes latviešu valodas katedras docente. Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktora vietniece mācību darba organizēšanā. Daugavpils Universitātes, Humanitārā fakultātes prodekāne.
  Dīna Azere Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Institūtā. Latviešu un krievu valodas specialitātē piešķirta filologa, pasniedzēja kvalifikācija. Filoloģijas maģistra grāds un doktora grāds krievu filoloģijā.
Darba pieredze: Starptautiskā programma “Krievu valoda kā svešvaloda – studentu no Anglijas un Amerikas (ASV militārpersonas) apmācība” – (sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, SIA “LatInSoft”), krievu valodas pasniedzēja.  Latviešu valodas skolotāja.

 

Angļu valodas pasniedzēji:

  Larisa Ivanova Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Institūtā. Angļu un krievu valodas specialitātē piešķirta filologa, pasniedzēja kvalifikācija. Sanktpēterburgas Pedagoģiskā universitāte, defektoloģiskā fakultāte, surdo nodaļa.
Darba pieredze: Angļu valodas skolotāja Daugavpils stropu pamatskolā – attīstības centrs.
  Ilona Oboleviča Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Angļu un krievu valodas specialitātē piešķirta pasniedzēja kvalifikācija.
Darba pieredze: Angļu  – krievu tulkotājs un angļu valodas skolotāja ārzemniekiem.
  Valentīna Cvečkovska  Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Angļu valodas specialitātē piešķirta pasniedzēja kvalifikācija.
Darba pieredze: Daugavpils Centra vidusskolas angļu valodas skolotāja.

 

Vācu valodas pasniedzēji:

  Valentīna Talerko Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Vācu un krievu valodas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija. Filoloģijas maģistra grāds un doktora grāds vācu valodas filoloģijā.
Darba pieredze: Daugavpils Universitātes docente un katedras vadītāja. Daugavpils Universitātes lektore.
  Liana Ceceruka Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Vācu un krievu valodas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija.
Darba pieredze: Daugavpils 24. pirmizglītības iestādes vācu valodas skolotāja. Daugavpils 12. vidusskolas krievu un vācu valodas skolotāja.

 

Datorzinības pasniedzēji:

 Jeļena Cerpiņa Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Universitātē. Daugavpils Universitātes maģistra grāds, informātikas mācīšanas metodikas apakšnozarē. Darba pieredze: Daugavpils Pedagoģiskā Universitātē Informātikas Katedrā datorsrecialiste.
  Inese     Ribicka Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Matemātikas, informātikas un fizikas specialitātē piešķirta skolotāja kvalifikācija. Maģistra grāds pedagoģijā (informātika (datorzinātņu) mācīšanas metodika). Doktora grāds vadībzinātnes nozarē.
Vita   Meldrīķe Iegūta augstākā izglītība Daugavpils Pedagoģijas Universitātē. Matemātikas, informātikas un mājturības specialitātē piešķirta pamatskolas  skolotāja kvalifikācija. Pedagoģijas maģistra grāds Informātikas mācību metodikas apakšnozarē. Datorsistēmu un datortīklu administratora kvalifikācija.