Digitālā projektu vadība

Digitālā projektu vadība

Programmas  īstenošanas ilgums -160 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Programmas mērķis ir veidot izpratni  par  projektu vadīšanas kā disciplīnas attīstību, izglītot kvalificētus projektu vadības speciālistus, sniegt  padziļinātas teorētiskās zināšanas un sekmēt teorētisko atziņu praktisko pielietojamību projektu vadības jomā.

Programmas  saturs

Projektu vadības galvenie aspekti

Projekta dzīves cikli

Projektu vadība ar Agile

Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana

Ieguvumi  un rezultāti

Izglītojamajiem būs iegūtas zināšanas par uzņēmējdarbības jēdzieniem, formām, to klasifikāciju, uzņēmējdarbības uzsākšanu un riska galvenajām niansēm, uzņēmuma līdzekļiem, finansējumu. Apgūs zināšanas un prasmes izstrādāt un praktiski pielietot lietvedības dokumentus un to atvasinājumus, iegūs zināšanas par lēmumu pieņemšanas procesu, organizācijas struktūras veidošanu, darbu koordinēšanu, vadītāja lomu organizācijas vadīšanā, personāla plānošanas un izvēles stratēģiju.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.