Digitālās pamatprasmes darbam ar Microsoft Office 2019 vai Microsoft Office 365

Programmas mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas par Microsoft Office 2019 un  Microsoft Office 365 programmatūrām. Dot priekšstatu kā strādāt ar programmatūru, pielietojot dažādus rīkus digitālā satura veidošānai. Izkopt prasmes teksta dokumentu noformēšanā, izmantojot tekstapstrādes programmu MS Word.

Programmas  saturs-

 1. Teksta apstrādes lietotne MS Office.
 2. Izklājlapu lietotne MS Office Excell (Izklājlapu lietotnes darba vides sagatavošana, informācijas ievadīšana darbgrāmatā;darbs ar šūnu apgabaliem, šūnu automātiskā aizpildīšana; datu kārtošana un datu atlase; šūnu un tabulu formatēšana; formulu veidošana).
 3. Prezentāciju lietotne MS Office PowerPoint (Prezentācijas veidošana ar vedņa palīdzību; pamatdarbības ar slaidiem; teksta un rindkopu noformēšana; grafisko objektu veidošana un rediģēšana slaidā)
 4. Diagrammu un organizējošo diagrammu veidošana; teksta un rindkopu noformēšana; izdales materiāla sagatavošana.)
 5. Datu bāzes vadības sistēma MS Office Access ( Datu bāzes pamatjēdzieni: tabulas, ieraksti, lauki, lauku tipi, lauka īpašības, primārā atslēga, indekss, tabulu relācija.
 6. Tabulu veidošana un lietošana. Tabulu izveidošanas piemēri.
 7. Saites starp tabulām.
 8. Formu veidošana un lietošana. Formu izveidošanas piemēri.
 9. Pārskatu veidošana un rediģēšana. Pārskata veidošanas piemērs.

Izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:

 • Iegūtas zināšanas par McOffice 2019 un McOffice 365 lietošanas iespējām efektīvākai informācijas apritei un ikdienas darbu veikšanai.
 • Iegūtas zināšanas par praktiskām darba iemaņām un prasmēm informācijas aptrādē, izmantojot McOffice 2019 un McOffice 365 lietojumprogrammas, Internet iespējas, kas nepieciešamas ikdienā un profesionālajā darbībā.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta mācību centra apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi