Grāmatvedības procesu pārvaldība ar programmu JUMIS

Programmas  mērķis  –

Padziļināt zināšanas un prasmes grāmatvedībā nepieciešamo uzskaites operāciju veikšanai un informācijas apstrādei, izmantojot grāmatvedības datorprogrammu Tildes Jumis.

Programmas  saturs

 1. Uzņēmuma informācijas ievadīšana, kontu plāna modifikācija, sarakstu veidošana, grāmatojumu sagatavju izveidošana;
 2. Sākuma atlikumu ievadīšana;
 3. Rēķinu un grāmatojumu ievadīšana;
 4. Darbs ar bankas dokumentiem, kases un kases aparāta dokumentiem;
 5. Avansa norēķinu atskaites;
 6. Informācijas par darbiniekiem izveidošana, darba laika kalendāru modifikācija, darba laika uzskaites tabeles;
 7. Darba algu aprēķins , uzskaite, avansu sarakstu un algu sarakstu veidošana. Atvaļināju un darba nespējas pabalstu aprēkins. Algu atsakites.
 8. Noliktavas uzskaite. Atlikumi, iegāde un pārdošana. Norakstīšanas akti. Noliktavas atskaites;
 9. Pamatlīdzekļu uzskaite. Pamatlīdzekļu kartiņas Pamatlīdzekļu grāmatojumi
 10. Finanšu un nodokļu nolietojuma aprēķināšana;
 11. Atskaites;
 12. PVN deklarācijas un pielikumu veidošana;
 13. Peļņas vai zaudējumu aprēķins. Bilance