Mazā biznesa organizēšana

Mazā biznesa organizēšana

Programmas  īstenošanas ilgums -160 akadēmiskās  stundas

Programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un izpratni mazā biznesa organizēšanā, ekonomikas pamatos, uzņēmējdarbībā, mārketingā, uzņēmuma vadīšanā, nodokļos, grāmatvedībā, dokumentu pārvaldībā, kā arī izpratni par uzņēmuma dzīves  ciklu, sākot no saimnieciskās darbības reģistrēšanas līdz  uzņēmuma likvidēšanai.

Programmas  saturs

Uzņēmējdarbības pamati un uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums

Lietvedības procesa organizēšana

Marketinga pamati un reklāma

Vadības pamati

Finanšu vadība

Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi

Ieguvumi  un rezultāti

Izglītojamajiem būs iegūtas zināšanas par uzņēmējdarbības jēdzieniem, formām, to klasifikāciju, uzņēmējdarbības uzsākšanu un riska galvenajām niansēm, uzņēmuma līdzekļiem, finansējumu. Apgūs zināšanas un prasmes izstrādāt un praktiski pielietot lietvedības dokumentus un to atvasinājumus, iegūs zināšanas par lēmumu pieņemšanas procesu, organizācijas struktūras veidošanu, darbu koordinēšanu, vadītāja lomu organizācijas vadīšanā, personāla plānošanas un izvēles stratēģiju.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.