Neformālās izglītības programmas:

 • Valsts valoda – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršiem ikdienas tematiem, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem (120st.).
 • Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām vai personas nodarbošanos, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un savu nodarbošanos, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas nodarbošanos un sadzīvi saistītus tekstus (120st.).
 • Valsts valoda – vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1) persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmiem profesionāliem tematiem, īsi formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves situācijām vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par sadzīves vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem (120st.).
 • Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2) persona spēj sarunāties par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt dažādus dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem tematiem, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādiem tematiem (120st.).
 • Valsts valoda – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1) persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem (120st.).
 • Valsts valoda – augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2) persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādiem tematiem (arī par mazāk zināmiem un sarežģītiem tematiem, problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī jebkurus citus tekstus, uztver un pilnībā saprot raitā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus (120st.).
 • Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (150 st.);
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) (100 st.);
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) (100 st.);
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) (100 st.);
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) (100 st.);
 • Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) (150 st.);
 • Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced) (150 st.);
 • Vācu valoda (bez priekšzināšanām) (150 st.);
 • Vācu valoda (ar priekšzināšanām) (100 st.);
 • Datorzinības (bez priekšzināšanām) (120 st.);
 • Datorzinības (ar priekšzināšanām) (120 st.);
 • Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība) (150 st.);
 • Digitālais mārketings (120 st.);
 • Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel programmā (120 st.);
 • Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes (120 st.).